• Start date:
  • 4 November 2022
  • Duration:
  • 1 day
  • Legal area:
  • Criminology, Jeugdrecht, Straf(proces)recht
  • Course:
  • Conference
  • Accreditations
  • NOVA:
  • 5

Inschrijven is mogelijk tot 1 november 

Over het congres
Het traject Modernisering van het Wetboek van Strafvordering gaat een nieuwe fase in. Recent is het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State over het conceptwetsvoorstel naar de minister van Justitie & Veiligheid gezonden. De in de komende maanden te verwachten indiening van het wetsvoorstel bij de Tweede Kamer markeert vervolgens een nieuwe fase van dit omvangrijke wetgevingstraject, dat veel en vergaande implicaties zal hebben voor de strafrechtspraktijk.

Deze belangrijke stap in de richting van een nieuw Wetboek van Strafvordering geeft de afdeling Straf- en strafprocesrecht van het Instituut voor Strafrecht en Criminologie van de Universiteit Leiden aanleiding tot het organiseren van een congres. Daarin zal het nieuwe wetboek door medewerkers van de afdeling vanuit verschillende perspectieven worden belicht. Zo wordt tijdens de ochtend ingegaan op de vraag wat het nieuwe wetboek betekent voor de rechtsbescherming voor de verdachte en hoe deze zich verhoudt tot Europeesrechtelijke standaarden. Verder wordt het wetboek belicht vanuit het perspectief van waarheidsvinding, met aandacht voor de veranderende rollen en verantwoordelijkheden van de procesdeelnemers. Ook komt de vraag aan de orde wat het nieuwe wetboek betekent voor het inquisitoire dan wel adversaire karakter van ons strafproces.

In de middag zal in interactieve workshops worden ingezoomd op verschillende onderwerpen uit het nieuwe wetboek, te weten: getuigen en deskundigen, de procesinleiding, vormverzuimen en digitale opsporing. Vanuit het perspectief van verschillende betrokkenen in het strafproces zal worden ingegaan op de betekenis van de voorgenomen wijzigingen voor de strafrechtspraktijk.

Het congres is bedoeld voor iedereen die zich bezighoudt met het straf(proces)recht: advocaten, leden van de zittende en staande magistratuur, politiefunctionarissen, wetgevingsjuristen, juristen werkzaam bij Reclassering, Slachtofferhulp, wetenschappers, etc. De nadruk zal liggen op de consequenties van de voorgenomen modernisering van het Wetboek van Strafvordering voor de strafrechtspraktijk. Beoogd wordt met de deelnemers een eerste stap te zetten in de voorbereiding op een praktijk waarin een nieuw Wetboek van Strafvordering van kracht is.

Wij hopen u op 4 november 2022 in Leiden te ontmoeten!

Rechtsgebied
straf (proces) recht

Doelgroep
Advocaten, leden van de zittende en staande magistratuur, rechters, politiefunctionarissen, wetgevingsjuristen, juristen werkzaam bij reclassering, slachtofferhulp, wetenschappers etc.

Niveau
Verdiepingsniveau; kennis van het straf(proces)recht.

NOvA-punten
Het congres is geaccrediteerd met 5 opleidingspunten van de NOvA (‘PO-punten’).

Mogelijkheden onderwijs op afstand   
Bij dit congres is deelnemen op afstand helaas niet mogelijk.

Heeft u nog vragen?
Wij beantwoorden ze graag.

Per mail: pao@law.leidenuniv.nl
Telefonisch: 071 527 8666
Alle contactgegevens

Zie ook: paoleiden.nl/veelgestelde-vragen
  

 

Programma

09.30 - 10.00               Inloop  
10.00 - 10.15         Welkom  
10.15 - 10.45        

Rechtsbescherming in het gemoderniseerde Wetboek
prof. mr. dr. J.W. Ouwerkerk

 
10.45 - 11.00         Vragen / Discussie  
11.00 - 11.15         Pauze  
11.15 - 11.45        

Waarheidsvinding in het gemoderniseerde Wetboek
prof. mr. J.H. Crijns

 
11.45 - 12.00         Vragen / Discussie / Afsluiting  
12.00 - 13.30         Lunch  
  Verzoek: Inschrijven voor Workshopronde 1 & Workshopronde 2  
13.30 - 14.45        

Workshopronde 1. Keuze uit één van de volgende workshops*:
- Getuigen/Deskundigen
mr. drs. K. Twisk     
mr. dr. F.P. Ölçer

- de Procesinleiding
prof. mr. J.M. ten Voorde
mr. dr. P.P.J. van der Meij


- Vormverzuimen
mr. D.B. Sander
mr. S.J.C. van den Wijngaard
prof. mr. J.H. Crijns


- Digitale Opsporing
prof. mr. dr. B.W. Schermer
mr. M. Kobari

 
14.45 -15.15          Pauze  
15.15 - 16.30        

Workshopronde 2. Keuze uit één van de volgende workshops*:
- Getuigen/Deskundigen
mr. drs. K. Twisk
mr. dr. F.P. Ölçer

- de Procesinleiding
prof. mr. J.M. ten Voorde
mr. dr. P.P.J. van der Meij


- Vormverzuimen
mr. D.B. Sander
mr. S.J.C. van den Wijngaard
prof. mr. J.H. Crijns


- Digitale Opsporing
prof. mr. dr. B.W. Schermer
mr. M. Kobari

 
16.30 - 17.00        Discussie en afsluiting  
17.00                     Borrel  

*Informatie Workshops Congres:
Wij streven ernaar alle deelnemers in te delen bij de workshop van hun keuze, maar kunnen niet garanderen dat dit in alle gevallen lukt. Als de workshop van uw keuze vol is, zult u worden ingedeeld bij een andere workshop.

Workshop getuigen/deskundigen

In de workshop over getuigen/deskundigen wordt onder meer ingegaan op de voorgestelde normering van het verhoor van getuigen door opsporingsambtenaren, de regeling van het deskundigenonderzoek in opdracht van de officier van justitie en de in dat kader voorziene (verruimde) mogelijkheden voor de verdediging om hierop invloed uit te oefenen. Ook wordt stilgestaan bij de regels rondom het verhoor van de getuige door de RC en het uitgangspunt dat de verdachte hier in beginsel bij aanwezig mag zijn, evenals op de aangepaste criteria voor de beoordeling van getuigenverzoeken. We bespreken deze regels vanuit het perspectief van verschillende procesdeelnemers en besteden, mede naar aanleiding van input van de deelnemers, aandacht aan de implicaties van de voorgestelde wijzigingen voor de praktijk.

Workshop procesinleiding

In het voorgestelde wetboek vangt de fase van de berechting aan door middel van een procesinleiding in plaats van een dagvaarding. Met deze wijziging wordt een betere voorbereiding van het onderzoek ter terechtzitting beoogd, waarbij de verdachte onder meer een termijn wordt gegeven voor het opgeven van onderzoekswensen. De procesinleiding past binnen de ‘beweging naar voren’ en zal door de grotere nadruk op het vooronderzoek veel impact hebben op de strafrechtspraktijk. Tijdens de workshop wordt ingegaan op de hoofdlijnen van deze nieuwe regeling en wordt met de deelnemers op interactieve wijze stilgestaan bij de implicaties hiervan voor de praktijk.

Workshop vormverzuimen

De regeling van vormverzuimen ondergaat in het voorgestelde wetboek een belangrijke metamorfose. Zo wordt de mogelijkheid van schadevergoeding als processuele sanctie geïntroduceerd bij overschrijding van de redelijke termijn. De thans geldende criteria van het belang van het geschonden voorschrift, de ernst van het onrechtmatig handelen en het veroorzaakte nadeel  worden losgelaten. Bij de sancties van strafvermindering en bewijsuitsluiting wordt daarentegen ‘het belang van een goede rechtsbedeling’ als toetsingsmaatstaf geïntroduceerd. De regeling wordt uitgebreid naar onrechtmatig handelen buiten het voorbereidend onderzoek of door andere personen dan opsporingsambtenaren, terwijl de eis dat het vormverzuim niet meer kan worden hersteld wordt losgelaten. In deze workshop wordt de nieuwe regeling tegen het licht gehouden en wordt met de deelnemers ingegaan op de mogelijkheden die deze biedt voor de praktijk.

Workshop digitale opsporing

Het voorgestelde wetboek bevat belangrijke wijzigingen in de regeling van digitale opsporingsbevoegdheden. Het wetboek is ontworpen met de ambitie om in te kunnen spelen op toekomstige digitale ontwikkelingen, en bevat onder meer een gedifferentieerde normering waarbij de mate van inbreuk op de persoonlijke levenssfeer bepalend is voor de autoriteit die over de inzet van het onderzoek beslist. Voorzien is in verschillende nieuwe digitale opsporingsbevoegdheden, zoals het stelselmatig overnemen van persoonsgegevens uit publiek toegankelijke bronnen, de mogelijkheid van netwerkzoeking en de bevoegdheid om na inbeslagneming kennis te nemen van gegevens die op het moment van inbeslagneming nog niet op het apparaat stonden. Tijdens de workshop worden relevante wijzigingen en hun implicaties voor de strafrechtspraktijk op interactieve wijze behandeld.  

 

prof. mr. J.H. Crijns - Juridisch PAO Leiden
Speaker
prof. mr. J.H. Crijns
...
mr. M Kobari Juridisch PAO Leiden
Speaker
mr. M Kobari
...
mr. P.P.J. van der Meij Juridisch PAO Leiden
Speaker
mr. dr. P.P.J. van der Meij
...
Speaker
mr. dr. F.P. Ölçer
...
Jannemieke Ouwerkerk JPAO
Speaker
prof. mr. dr. J.W. Ouwerkerk
...
mr. D.B. Sander Juridisch PAO Leiden
Speaker
mr. D.B. Sander
...
prof. mr. dr. Bart Schermer Juridisch PAO Leiden
Speaker
prof. mr. dr. B.W. Schermer
...
K. Twisk Juridisch PAO Leiden
Speaker
mr. drs. K. Twisk
...
Jeroen ten Voorde Juridisch PAO
Speaker
prof. mr. J.M. ten Voorde
...
mr. S.J.C. van den Wijngaard MSc. Juridisch PAO Leiden
Speaker
mr. S.J.C. van den Wijngaard MSc.
...
Kamerlingh Onnes Gebouw

Steenschuur 25, 2311 ES LEIDEN


€ 375,- voor advocaten die PO-punten wensen.

€ 75,- voor overige deelnemers die geen PO-punten wensen (leden van de zittende en staande magistratuur, politiefunctionarissen, wetgevingsjuristen, juristen werkzaam bij reclassering, slachtofferhulp, wetenschappers, etc.).

Kortingscode kan worden opgevraagd bij JPAO (pao@law.leidenuniv.nl) voor medewerkers afdeling Strafrecht Universitieit Leiden en Rechtbank Den Haag.

Voor rechtbanken, gerechtshoven en parketten van het openbaar ministerie bestaat daarnaast de mogelijkheid om een aantal deelnemers tegelijk in te schrijven voor een vast totaalbedrag. Voor meer informatie: pao@law.leidenuniv.nl.

Choose your program

* One choice obligatory
Not possible to register
Contact us
Announcement

A check is being made if subscription is still possible