• Start date:
 • 22 March 2024
 • Duration:
 • 1 day
 • Legal area:
 • Straf(proces)recht
 • Course:
 • Conference
 • Accreditations
 • NOVA:
 • 6

Over het congres

Gelijkheid is een belangrijke waarde in onze samenleving. Mede om die reden is gelijkheid op verschillende wijzen verankerd in wetgeving en beleid: als algemeen rechtsbeginsel maar ook in de vorm van concrete verboden om oneigenlijk onderscheid te maken tussen gelijke gevallen. De bestrijding van ongelijkheid vergt in voorkomende gevallen (al dan niet ingegeven door het EVRM en/of EU-wetgeving) ook de inzet van het strafrechtelijk instrumentarium, te denken valt bijvoorbeeld aan de bestraffing van een aanzetten tot haat of discriminatie en de bestraffing van gendergerelateerde misdrijven. Criminalisering kan ook ongelijkheden in de hand werken – denk aan bedelverboden en het ‘boerkaverbod’. Ongelijkheid in de samenleving wordt echter niet alleen bevorderd door het actief en intentioneel uitsluiten of discrimineren van bepaalde groepen, maar kan veeleer ook zijn gelegen in de toepassing van ogenschijnlijk neutrale regels, criteria en handelwijzen die een bepaalde groep in het bijzonder achterstellen. Het gaat dan om structuren en regels die in het leven zijn geroepen door de dominante groep, met weinig oog voor de specifieke omstandigheden van minderheidsgroepen. In dat verband kan worden gewezen op het fenomeen institutioneel racisme dat verwijst naar ongrijpbare 'sociale en procedurele mechanismen in de samenleving die uitsluiting, achterstelling en discriminatie veroorzaken, nader versterken en doen voortbestaan'.

In recente jaren is er steeds meer aandacht voor de problematiek dat bepaalde structuren in de samenleving eraan bijdragen dat al achtergestelde groepen verder worden gemarginaliseerd, met verstrekkende en desastreuze gevolgen, met de toeslagenaffaire als een voorlopig dieptepunt. Ook in de strafrechtspleging kan in dit verband worden gewezen op bepaalde structuren die mogelijk problematisch kunnen zijn. Zo zijn er al langer zorgen over racisme en discriminatie binnen de politie, etnisch profileren door de politie, risicoprofilering bij ‘predictive policing’ en fraudebestrijding, maar ook het fenomeen klassenjustitie bij de handhaving van milieucriminaliteit en fraudewetgeving. Problemen in de opsporing en vervolging van seksuele delicten lijken mede voort te komen uit stereotype ideeën en (tot voor kort) gebrekkige representatie van vrouwen in het juridische spectrum. Ook blijkt uit onderzoek naar straftoemeting dat armoede, etniciteit en nationaliteit belangrijke voorspellers zijn van de aard en zwaarte van de strafrechtelijke interventies.

Uitsluiting en ongelijkheid kunnen zowel een rol spelen op het niveau van criminalisering als in de loop van de (pre-)opsporing, vervolging, bestraffing en tenuitvoerlegging. Daarbij bestaat zowel het gevaar dat ons strafrecht systematisch bepaalde groepen slachtoffers uitsluit van bescherming, als het gevaar van een te repressieve aanpak die disproportioneel uitpakt voor bepaalde groepen.

Het bovenstaande billijkt de vraag welke rol de strafrechtspleging in de discussie rondom ongelijkheid vervult. Op welke wijze wordt met het strafrecht getracht ongelijkheid in de samenleving te bestrijden? Maar ook, wordt, en zo ja op welke wijze, door de inzet van het strafrechtelijk instrumentarium ongelijkheid in de samenleving vergroot? Is er voldoende oog voor de impact van de strafrechtspleging op niet-dominante groepen die minder scherp op het netvlies staan (denk bijvoorbeeld aan sociaal-economisch kwetsbaren; dakloze personen; ongedocumenteerden) en voor intersectionaliteit? Het doel van dit congres is om de rol van de strafrechtspleging vanuit verschillende perspectieven te onderzoeken en te problematiseren, bewustzijn te creëren over de mogelijk problematische aspecten ervan en eventuele oplossingsrichtingen aan te wijzen. Het overkoepelende thema ongelijkheid zal binnen vier subthema's worden besproken, te weten gender, ‘ras’/etniciteit, armoede en klassenjustitie.  


Onderwerpen

 • Ongelijkheid
 • Gender
 • Armoede
 • Klassenjustitie
 • Discriminatie

The organizing committee

 • Mr.dr.drs. E.C. Gijselaar
 • Dr. R.M. Koenraadt
 • Mr.dr. L.A. van Noorloos
 • Mr.dr. M. Samadi

Sprekers (o.a.)

 • Prof.mr.dr. M.M. Boone
 • Mr. dr. Y.N. van den Brink
 • Mr.dr.drs. E.C. Gijselaar
 • Mr. S.V. Hellemons
 • Prof. dr. J.H.L.J. Janssen
 • Dr. R.M. Koenraadt
 • Mr. dr. I. Koopmans
 • Mr. drs. J.T.C. Leliveld 
 • Mr. dr. J.M.W. Lindeman
 • Mr.dr. L.A. van Noorloos
 • Mr. E. Omičević
 • Mr. dr. L.E. van Oploo
 • Prof.mr.dr. J.W. Ouwerkerk
 • Dr. A.A.T. Ramakers
 • Mr.dr. M. Samadi
 • Dr. H.T. Wermink
 • Prof.mr.dr. M.A.H. van der Woude
 • Dr. S. Çankaya
 • Dr. G. van Eijk
 • Prof.dr. S. Çelik

Doelgroep
Academici, personen die werkzaam zijn in de strafrechtspleging (bijvoorbeeld advocatuur, overheid, rechterlijke macht, politie en andere uitvoeringsinstanties) en studenten

NOvA-punten
6 NOvA-punten indien u heeft aangegeven bij de inschrijving dat u NOvA- punten wenst.

Mogelijkheden onderwijs op afstand   

Deelnemen op afstand is helaas niet mogelijk.

Heeft u nog vragen?
Wij beantwoorden ze graag.

Per mail: pao@law.leidenuniv.nl
Telefonisch: 071 527 8666
Alle contactgegevens

Zie ook: paoleiden.nl/veelgestelde-vragen

Vrijdag 22-03-2024

09:30 Ontvangst [met koffie en thee]
10:00 Keynotes
o.a. prof.mr.dr. M.M. Boone en dr. S. Çankaya
11:00

Parallelle panelsessies 1 (keuze uit 2 sessies)

1. Haatmisdrijven en gendergerelateerd geweld
mr. S.V. Hellemons, prof. dr. J.H.L.J. Janssen, mr. E. Omičević en prof.mr.dr. J.W. Ouwerkerk

2. Etniciteit en straftoemeting
o.a. mr. dr. Y.N. van den Brink, mr. dr. L.E. van Oploo en dr. H.T. Wermink

12:30 Pauze
13:30 Parallele panelsessie 2 (keuze uit 2 sessies)

1. Armoede in de strafrechtspleging
o.a. dr. R.M. Koenraadt, mr.dr. L.A. van Noorloos en dr. A.A.T. Ramakers

2. Etnisch profileren
o.a. prof.mr.dr. M.A.H. van der Woude, dr. G. van Eijk en prof.dr. S. Çelik

15:00 Parallele panelsessie 3 (keuze uit 2 sessies)

1. Klassenjustie en milieucriminaliteit
mr. dr. I. Koopmans, mr. drs. J.T.C. Leliveld en Mr. dr. J.M.W. Lindeman  

2. Gender in de strafrechtspleging
o.a. mr.dr.drs. E.C. Gijselaar en mr.dr. M. Samadi

16:15 Plenaire afsluiting
17:00 Einde programma


 

Speaker
prof. mr. dr. M.M. Boone
...
Speaker
mr. dr. Y.N. van den Brink
...
Speaker
dr. S. Çankaya
...
Speaker
prof. dr. S. Çelik
...
Speaker
dr. G van Eijk
...
Speaker
mr. dr. E.C. Gijselaar
...
Speaker
mr. S.V. Hellemons
...
Speaker
prof. dr. J.H.L.J. Janssen
...
Speaker
dr. R.M. Koenraadt
...
Speaker
mr. dr. I.M. Koopmans
...
Speaker
mr. J.T.C. Leliveld
...
Speaker
mr. dr. J.M.W. Lindeman
...
Speaker
mr. dr. L.A. van Noorloos
...
Speaker
mr. E Omičević
...
Speaker
mr. dr. L.E. van Oploo
...
Jannemieke Ouwerkerk JPAO
Speaker
prof. mr. dr. J.W. Ouwerkerk
...
Speaker
dr. A.A.T. Ramakers
...
Speaker
mr. dr. M. Samadi
...
Speaker
dr. H.T. Wermink
...
Speaker
prof. mr. dr. M.A.H. van der Woude
...
Oude Sterrewacht

Sterrenwachtlaan 11, 2311 GW LEIDEN


Deelname aan het congres is kosteloos. Indien u na afloop NOVA punten wenst is het tarief €50,-. Dit dient u bij de registratie meteen aan te geven. (vrij van btw)
Het congres is inclusief lunch en consumpties.

 


 

 

Choose your program

Not possible to register
Contact us
Announcement

A check is being made if subscription is still possible